Hỏi đáp

Thành viên chưa góp đủ vốn theo cam kết có được phân chia lợi nhuận và biểu quyết theo số vốn thực hay số vốn cam kết không?

Khoản 1 điều 47 luật doanh nghiệp 2014 quy định: “thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp” Khoản 2 Điều 48 Luật doanh nghiệp 2014 quy định : “thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp”. Hai quy định này của Luật Doanh nghiệp 2014 tạo ra một hệ quả pháp lý là: Kể cả trong trường hợp thành viên không góp đủ vốn thì thành viên vẫn phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã cam kết góp. Ngoài ra giả sử thành viên không góp đủ vốn đúng hạn thì số vốn chưa góp vẫn được coi là nợ của thành viên đối với công ty. Như vậy, trách nhiệm của thành viên không giới hạn trong phạm vi số vốn đã thực góp mà được giới hạn bởi phạm vi số vốn cam kết góp nên về nguyên tắc quyền lợi của thành viên cũng phải được tính toán dựa trên số vốn cam kết góp mới đảm bảo tính công bằng và hợp lý. Do đó, nếu thành viên chưa góp đủ vốn theo cam kết góp mà phần góp thiếu chưa được góp thay thì thành viên được phân chia lợi nhuận và biểu quyết theo số vốn cam kết góp.

IPIC Group

Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp nhanh chóng, chuyên nghiệp với giá thành rẻ nhất so với những gì Bạn nhận được.

Hỗ trợ pháp lý trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp đảm bảo đúng luật và đem lại lợi ích cho các chủ đầu tư, người lao động và nhà nước